Kellékszavatosság

Az Ügyfél, a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét, azokért a hibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
Nem tartozik kellékszavatosság alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél
részére való átadását követően lépett fel. Ide sorolható többek között:
– szakszerűtlen üzembe helyezés,
– szakszerűtlen üzemeltetés,
– rendeltetésellenes használat (nem a használati útmutató szerint),
– helytelen szállítás,
– helytelen tárolás,
– átalakítás, átdolgozás
– Ügyfél vagy Harmadik fél által elvégzett termék-nyomtatás, emblémázás,
logózás,
– bármilyen eredetű rongálás,
– elemi kár, természeti csapás,
– vis major helyzet.
Az Ügyfél kérhet javítást vagy cserét is, kivéve, ha ezek közül valamelyik igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más kellékszavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az Ügyfél kérhet továbbá arányos árleszállítást, a hibát a Szolgáltató költségére javíttathatja vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a javítást, cserét nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni vagy ha az Ügyfélnek a javításhoz vagy a cseréhez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.
Az Ügyfél kizárólag közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Az Ügyfélnek tehát a szerződés teljesítésétől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt.
A javítást vagy cserét – a Termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.
EGYÉB PANASZ:
Amennyiben az Ügyfél a Terméket nem érintő egyéb, a megrendelésben foglaltaktól való – számlázással kapcsolatos, mennyiségbeli stb. – eltérést tapasztal, azt a Termék kézbesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban, indokolással ellátva köteles jelezni a kereskedelmi kapcsolattartónak.
REKLAMÁCIÓKEZELÉS:
Az Ügyfél a Termék kézbesítését követően köteles ellenőrizni, hogy a Termék megfelel-e a Megrendelésben előírtaknak. Amennyiben az Ügyfél a Megrendelésben előírtaktól való eltérést tapasztal, akkor ezt, a kézbesítést követően azonnal, de legkésőbb 8 napon belül írásban, a rendelésszám, a konkrét indokolás – és az azt alátámasztó fotók – megjelölésével köteles jelezni kereskedelmi képviselője felé.
A Szolgáltató, a reklamáció beérkezésétől számított két munkanapon belül azt kivizsgálja, majd az eredményről írásban értesíti az Ügyfelet.
Miután az Ügyfél továbbította panaszát a Szolgáltatónak, köteles teljeskörűen együttműködni a Szolgáltatóval a panasz megalapozottságának vizsgálatában. Ha a reklamáció alaptalannak bizonyul, a vizsgálat költségeit az Ügyfél köteles viselni.
Ha a Szolgáltató megállapította a hibát vagy hiányosságot, amelyről az Ügyfél kellő időn belül értesítette, a Szolgáltatónak saját belátása szerint:
▪ ki kell cserélnie a hibás Termékeket, vagy
▪ a hiányzó Termékeket le kell szállítania, vagy
▪ a vételárat arányosan leszállítania, vagy
▪ a teljes összeget vissza kell fizetnie.
Abban az esetben, ha Szolgáltató úgy dönt, hogy a vételárat teljes egészében vagy részben jóváírja vagy visszatéríti, az Ügyfél először köteles visszajuttatni a hibás Termékeket a Szolgáltatónak. A Szolgáltatónak csak a már visszajuttatott Termékek vonatkozásában áll módjában jóváírást teljesíteni, a Termékek értékének erejéig
Az Ügyfél SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TÁMASZTHAT IGÉNYT A Szolgáltatóval SZEMBEN, HA A TERMÉKEKET SZÁLLÍTÁST követően TELJESEN VAGY RÉSZBEN FELHASZNÁLTÁK, KEZELTÉK, FELDOLGOZTÁK, vagy egyébként módosították – így különösen, de nem kizárólagosan emblémázták.